for space in mobile

優惠期間:即日起~ 110.04.02

適用對象:

  1. 新申請(或轉ISP) HiNet光世代、並同時租用MOD平台及至少1項頻道套餐或VOD包月之客戶。
  2. 原 HiNet ADSL 客戶升速HiNet光世代,或HiNet光世代客戶升速、降速或原速續約,並同時租用MOD 平台及至少1項頻道套餐或VOD包月之客戶。
套餐組合(bps)
/傳輸速率
16M/3M 35M/6M 60M/20M 100M/40M 300M/100M 500M/250M 1G/600M
自選餐(全選) 952 1,082 1,124 1,202 1,573 1,873 2,273
自選餐(自選50) 909 1,039 1,081 1,159 1,530 1,830 2,230
自選餐(自選20) 824 954 996 1,074 1,445 1,745 2,145
影劇全享包 893 1,023 1,065 1,143 1,514 1,814 2,214
自選餐(全選)
+影劇全享包
1,191 1,321 1,363 1,441 1,812 2,112 2,512
自選餐(自選50)
+影劇全享包
1,148 1,278 1,320 1,398 1,769 2,069 2,469
自選餐(自選20)
+影劇全享包
1,063 1,193 1,235 1,313 1,684 1,984 2,384
套餐組合(bps)
/傳輸速率
自選餐(全選)
16M/3M 952
35M/6M 1,082
60M/20M 1,124
100M/40M 1,202
300M/100M 1,573
500M/250M 1,873
1G/600M 2,273
套餐組合(bps)
/傳輸速率
自選餐(自選50)
16M/3M 909
35M/6M 1,039
60M/20M 1,081
100M/40M 1,159
300M/100M 1,530
500M/250M 1,830
1G/600M 2,230
套餐組合(bps)
/傳輸速率
自選餐(自選20)
16M/3M 824
35M/6M 954
60M/20M 996
100M/40M 1,074
300M/100M 1,445
500M/250M 1,745
1G/600M 2,145
套餐組合(bps)
/傳輸速率
影劇全享包
16M/3M 893
35M/6M 1,023
60M/20M 1,065
100M/40M 1,143
300M/100M 1,514
500M/250M 1,814
1G/600M 2,214
套餐組合(bps)
/傳輸速率
自選餐(全選)
+影劇全享包
16M/3M 1,191
35M/6M 1,321
60M/20M 1,363
100M/40M 1,441
300M/100M 1,812
500M/250M 2,112
1G/600M 2,512
套餐組合(bps)
/傳輸速率
自選餐(自選50)
+影劇全享包
16M/3M 1,148
35M/6M 1,278
60M/20M 1,320
100M/40M 1,398
300M/100M 1,769
500M/250M 2,069
1G/600M 2,469
套餐組合(bps)
/傳輸速率
自選餐(自選20)
+影劇全享包
16M/3M 1,063
35M/6M 1,193
60M/20M 1,235
100M/40M 1,313
300M/100M 1,684
500M/250M 1,984
1G/600M 2,384

貼心叮嚀

  1. 「包月9選1」服務包含『電影199』、『戲劇199』、『卡通199』、『紀實199』、『KKBOX』、『KKTV』、『親子199』、『樂迷199』、『霹靂』;其中,『KKBOX』、『KKTV』、『親子199』屬串流影音服務,須透過機上盒(限307以上機上盒適用)連結Wi-Fi網路方可使用。
  2. 「自選餐」之『自選20』與『自選50』可依喜好挑選頻道,『全選』可看「自選餐」全部頻道(約150多頻),不用挑選也無法更換及取消頻道。
  3. 本促銷方案需簽約2年,實際方案內容依中華電信公告為準。